รายการห้องชื่อตอน วันที่ลง
Chapter 36 – Pretty Woman วันที่ 13 มกราคม 2562
CHAPTER 35 – I LL SHOW YOU ANOTHER DAY วันที่ 13 มกราคม 2562
CHAPTER 34 – BEGGAR วันที่ 13 มกราคม 2562
CHAPTER 33 – INITIATIVE วันที่ 13 มกราคม 2562
CHAPTER 32 -WAVES วันที่ 13 มกราคม 2562
CHAPTER 31 – STATEMENT วันที่ 13 มกราคม 2562
CHAPTER 30 – MICHAEL EISNERS INVITE วันที่ 13 มกราคม 2562
CHAPTER 29 – STRANGE COMPENSATION AGREEMENT วันที่ 13 มกราคม 2562
CHAPTER 28 – COUNTERMEASURES วันที่ 13 มกราคม 2562
 Chapter 27 – SHOCKING EVERYONE วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter 26 – POTENTIAL CRISIS วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter 25 – PROMOTION IN FULL SWING วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter 24 – THE BET IS ON วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter 23 – GENIUS, MADMAN วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter 22 – BUYOUT วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter 21 – ANOTHER STARTING POINT วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter 20 – MOVIE PREVIEW วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter 19 – DIRECTOR WILLIAMS วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter 18 - DRASTIC MOVE วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter 17 – TEMPORARY CREW วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter 16 – BOLD IDEA วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter 15 – RUNAWAY วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter 14 – BAD TIMING วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter 13 – MEETING A GOBLIN วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter 12  - YOU ARE SO SHAMELESS วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter  11 – BURNT วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter 10 – จุดเริ่ม วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter  9 – IN THE FLESH วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter .8   BASKETBALL REFEREE วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter 7 – ออดิชั่น วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter  6 – ข่าวดี วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter. 5 – เงื่อนไข   วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter 4 – ชักจูง วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter 3 – โชคดีที่ไม่ใช่ Michael Crichton วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter  2 แรงบันดาลใจจากการทะเลาะ วันที่ 13 มกราคม 2562
Chapter  1 – ฮอลลีวูด 1988 วันที่ 13 มกราคม 2562

Copyright © 2019 spoilsoc.com All rights reserved.